Polityka prywatności dla przedstawicieli firm

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie znane pod skrótem RODO ma zastosowanie do Państwa danych osobowych od 25 maja 2018 r. 

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy komunikując się z Państwem pod marką PowerMedia, w jakich celach, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.  

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, o kapitale 640.000zł w całości opłaconym właściciel marki PowerMedia. 

Inspektor ochrony danych osobowych

IFIRMA SA przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO”.  

Dane identyfikacyjne IOD: Justyna Korycka / z ramienia Kancelarii Olesiński&Wspólnicy.  

Jakie mamy cele i podstawy przetwarzania danych osobowych?

IFIRMA SA działając pod marką PowerMedia prowadzi usługi jako agencja rekrutacji, co do zasady gromadzimy w związku z tym dane osobowe potencjalnych kandydatów we własnej bazie danych ", której jesteśmy administratorem.  

Dane osobowe zawarte w takim zbiorze mogą być wykorzystywane na potrzeby różnych potencjalnych pracodawców, będących klientami agencji. W działalności jako agencja rekrutacyjna nie przedstawiamy potencjalnym pracodawcom wszystkich osób, które mogłyby zostać zatrudnione na danym stanowisku, lecz dokonujemy wstępnej selekcji, aby zaprezentować pracodawcy najlepszych kandydatów a kandydatom najlepszych pracodawców. Mamy wówczas także kontrolę nad środkami technicznymi i organizacyjnymi używanymi do zabezpieczenia bazy danych osób rekrutowanych oraz decyduje, za pomocą jakich kanałów będzie poszukiwać kandydatów. 

Po dokonaniu selekcji kandydatów dla danego klienta agencja udostępnia za zgodą kandydata jego dane osobowe potencjalnemu pracodawcy. Pracodawca staje się odrębnym administratorem danych osobowych kandydatów i od tego momentu musi we własnym zakresie realizować obowiązki wynikające z RODO. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z usługami agencji rekrutacji w następujących celach: 

1. Weryfikacji umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta, weryfikacji wiarygodności płatniczej i budowaniu wiedzy o profilu biznesowym klienta (optymalizacji warunków biznesowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

2. Nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z kontrahentem, za Państwa pośrednictwem, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

3. W celu komunikacji dot. negocjacji warunków umowy i jej zawarcia pomiędzy klientem a IFIRMA SA działającą pod marką Power Media – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,   

4. Celu obsługi realizacji warunków umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

5. Dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem a IFIRMA SA – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

7. W celach analitycznych (optymalizacji doboru oferowanych produktów, ich modyfikacji, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o profilu biznesowym i konsumenckim naszych klientów) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

8. Oferowania Klientom naszych usług lub produktów (marketing), gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; a gdy komunikacja odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną dodatkowo na podstawie Państwa zgody na kanał komunikacji – na podstawie art. 10 UŚUDE oraz art. 172 ust.1 prawa telekomunikacyjnego; 

9. Gdy wyrazili Państwo zgodę w innych celach przetwarzania, zdefiniowaną jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie Państwa woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z funkcjonalnościami serwisu internetowego www.powermedia.com.pl w następujących celach: 

1. Nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z klientem za Państwa pośrednictwem, gdy zdecydujesz się skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza do kontaktu lub formularza dotyczącego wyceny oferty usług agencji rekrutacji, znajdującego się na stronie www.powermedia.com.pl Państwa dane kontaktowe będziemy przetwarzać w celu obsługi przesłanego zapytania, prowadzenia korespondencji i w celach z niej wynikających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

2. Dla potrzeb ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem, którego reprezentujesz a IFIRMA SA w związku z działalnością pod marką Power Media lub na podstawie bezpośredniej relacji między Państwem a administratorem serwisu internetowego- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  

IFIRMA SA jako administrator serwisu analizuje ruch na stronie internetowej w celu administrowania stroną internetową i zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.powermedia.com.pl

Nie zestawiamy tych danych w żaden sposób z informacjami pozwalającymi na identyfikację osób, tym samym zakwalifikowania tych danych jako dane osobowe.   

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych w tym zakresie znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z funkcjonalnościami serwisów społecznościowych i platform branżowych, których i Ty, i konsultacji PowerMedia są użytkownikami. Dane te przetwarzamy w następującym celu: 

1. Państwa dane dostępne na profilach serwisów i platform branżowych przetwarzamy w celach promocji naszych usług i nawiązania kontaktu zgodnie z regulaminem tych mediów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

2. Jeśli zasubują Państwo nasz profil społecznościowy, będą Państwo aktywnie komentować treści, to Państwa dane osobowe w zakresie m.in. Państwa nicku, imienia i nazwiska, danych kontaktowych, komentarzy, polubień, identyfikatorów internetowych osoby będą przetwarzane w celu realizacji działań mających na celu dotarcie do Państwa z promocją i dystrybucją informacji o procesach rekrutacji prowadzonych przez PowerMedia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

3. Dla potrzeb ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach naszych relacji w związku z działalnością Power Media na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy również gdy pozyskamy je podczas spotkań, wydarzeń branżowych i konferencji w następującym celu: : 

1. W celach promocji naszych usług i nawiązania kontaktu zgodnie z powodem, dla którego nam je udostępniono - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Jakie dane przetwarzamy w komunikacji biznesowej?

Podczas prowadzenia komunikacji biznesowej możemy zbierać następujące kategorie Państwa danych osobowych: 

1. Dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują, stanowisko/funkcję) 

2. Dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania, zakres spraw, którymi się w łączącej nas z Klientem relacji zajmujesz),   

3. Dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, e-mail).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji komunikacji z naszym Klientem za Państwa pośrednictwem lub realizacji dyspozycji i umów. 

Z jakich źródeł danych korzystamy?

Państwa dane osobowe pozyskujemy: 

1. Z zapisów umowy zawartej z Klientem, którego reprezentujesz; 

2. Ze źródeł publicznie dostępnych; 

3. Z serwisów, platform społecznościowych o charakterze biznesowym oraz materiałów marketingowych Klienta; 

4. W ramach komunikacji bezpośredniej.  

Jak zrealizować prawo do wycofania zgody?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych lub wykorzystanie kanału komunikacji w celach marketingowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. 

2. Jeżeli zdecydują Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy: 

 • wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO” 
 • wysłać e-mail na adres: [email protected]  

3. Jeżeli zdecydują Państwo cofnąć zgodę na komunikację marketingową wybranym kanałem to w tym celu wystarczy: 

 • przejść do ustawień dot. zgody dostępnych co do zasady pod/po treści komunikatów marketingowych; 
 • wysłać mail na adres: [email protected] z dopiskiem „zgoda na marketing” 

4. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

Wymóg podania danych osobowych

Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia lub wykonywania umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Czy prowadzimy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Przetwarzając Państwa dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania z wyłączeniem działań marketingowych w przypadku kampanii realizowanych poprzez LinkedIn Ads lub Google Ads. W tym zakresie, dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych przeprowadzimy ocenę wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania nie stosujemy działań mających  wobec Użytkownika wywołać skutków prawnych lub w podobny sposób mieć istotny wpływ na niego. 

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami.  

W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji.  

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania i innym instytucjom rządowym.   

Możemy publikować na stronie internetowej www.powermedia.com.pl oraz kontach na platformach społecznościowych Facebook, LinkedIn  informacje, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych IFIRMA SA.  

Korzystając z bannera lub linku przechodzą Państwo na stronę należącą do IFIRMA SA właściciela marki Power Media lecz zarówno treści tam zamieszczone jak i cele i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych będzie właściwy dla obszaru działalności IFIRMA SA, któremu ten serwis internetowy jest poświęcony. Polityka prywatności właściwa dla tych serwisów znajduje się zawsze w zakładce „polityka prywatności” dostępnej na tych stronach.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich?

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w systemach informatycznych należących do IFIRMA SA znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do: 

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA  
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  
 • LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA 

W sytuacji tych dostawców usług IFIRMA SA przekazuje dane osobowe z zastosowaniem Standardowych Klauzul Umownych, do czasu wydania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez USA - zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO. 

Więcej informacji na temat przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio wysyłając: 

 • list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO” 
 • e-mail na adres: [email protected]  

Jak długo możemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z Klientem, a następnie będą przez nas przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego).  

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych, okresy liczymy w latach od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych,. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym. Dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. 

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługują Państwu określone prawa na mocy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Państwa prawa Co to oznacza? 
Prawo dostępu Mogą Państwo żądać informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach: 

 • Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe? 
 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy? 
 • Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 
 • Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu? 
 • Jakie przysługują Państwu prawa? 
 • Skąd uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Państwa) 
 • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)? 
 • Jeżeli Państwa dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę? 

Wszystkie te informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. 

Mogą Państwo także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Państwa temat, dla danych przetwarzanych na warunkach o jakich mowa w art. 20 ust.1 RODO. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.  

Prawo do sprostowania danych Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Państwa temat. Zachęcamy do informowania nas, gdy Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym np. gdy zmianie uległy dane kontaktowe.  
Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane mogą Państwo poprosić nas o skasowanie tych informacji. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Od chwili, gdy zwrócą się Państwo do nas z wnioskiem o korektę danych osobowych lub jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność danych (lub zmienić je zgodnie z Państwa instrukcjami), mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie: zgodnie z treścią Państwa zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny. 

Mogą Państwo także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą, abyśmy skasowali Państwa dane osobowe a pozostawili w celach dowodowych w postępowaniu skargowym. 

Prawo wniesienia sprzeciwu Jeżeli uważają Państwo, że nie mamy prawa by przetwarzać Państwa dane osobowe lub aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Państwa interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń. 

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu 

Prawo do przenoszenia danych Mogą Państwo poprosić, aby podane przez Państwa dane osobowe, podane nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, a przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, zostały Państwu przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Mają Państwo także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Uprawnienie to mogą Państwo realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Państwa dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.  
Wycofanie zgody Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania będą odbywać się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Państwa żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem, po wnikliwej analizie, odmówić Państwu ich spełnienia.  

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez: 

 • wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, z dopiskiem „RODO” 
 • wysłanie e-mail na adres: [email protected]  

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do:

 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa

Postanowienia końcowe

Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.powermedia.com.pl ,  jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu: 

1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora; 

2. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności; 

3. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.powermedia.com.pl , która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; 

4. Zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.powermedia.com.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; 

5. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności. 

Strona internetowa www.powermedia.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony zapoznać się na nich z polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.powermedia.com.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: [email protected]  

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej: www.powermedia.com.pl

 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2023.